Tot 1678 gingen ook de minder dan 200 inwoners van het 6 kilometer zuidelijker gelegen landbouwersdorp Vlimmeren in Rijkevorsel ter kerke in de Sint-Willibrordus en werden er bij doop, huwelijk en begrafenis in de registers ingeschreven. Pas in 1653 werd Vlimmeren een zelfstandige parochie met de Sint-Quirinus als dorpskerk. Bestuurlijk vormde het dorp tot 1768 een combinatie met het westelijker gelegen Wechelderzande, maar had zijn eigen schout en schepenen (waaronder in 1714 schout Wynant Eelen, zie onder ‘Pimpelen’). Blijkens de registers droegen de familieleden in Vlimmeren de naam Eelens, terwijl in Rijkevorsel de naam zonder de ‘s’ werd geschreven. Een groot probleem voor het genealogisch onderzoek is dat van de parochie Vlimmeren de DTB-registers van de eerste 25 jaar door brand verloren zijn gegaan; het doopregister begint derhalve op 1 maart 1678, het huwelijksregister op 24 mei 1678 en het begrafenisregister op 25 juli 1678. Hierdoor ontbreken van een complete generatie naamdragers Eelen en Eelens in ieder geval de doopdata en ook de namen van hun ouders, die in de huwelijks- en begrafenisaktes in de regel helaas niet vermeld worden, waardoor de naamdragers soms niet of zeer moeilijk aan elkaar te koppelen zijn, ook door het voorkomen van dezelfde voornamen. Alleen van de enige naamdrager die zich in Rijkevorsel gevestigd had (Winandus Eelens) zijn de gegevens uit de daar wel bewaard gebleven parochieregisters bekend. Door het ontbreken van de registers is de exacte familierelatie van de Rijkevorselse Daniels alias Eelen met de Vlimmerense Eelens helaas niet met zekerheid vast te stellen, hoewel daarvan door het nu en dan over en weer optreden als getuigen bij geboortes en huwelijken zeker sprake is (zoals de doopgetuigen bij de doop van Daniel Daniels Eelen’s dochter Maria op 29 oktober 1696: zijn broer Martinus Daniel Eelen en Joanne Wynant Eelen), maar of het nu broers waren of neven, of misschien achterneven, is vooralsnog niet bekend. Wel is duidelijk dat er rond 1650-60 een of meer verwante naamdragers (broer en neven) zich ongeveer tegelijkertijd in Vlimmeren en Rijkevorsel hebben gevestigd of daar al woonden maar toen pas consequent de eeuwenoude maar in recentere generaties sluimerende familienaam Eelen(s) weer zijn gaan gebruiken.

De samenstelling van de Vlimmerense familie Eelen(s) in de tweede helft van de zeventiende eeuw is door het ontbreken van DTB-gegevens uit de periode 1653-78 niet helemaal duidelijk. Daar in 1680 twee mannen met de naam Cornelius Eelens in het huwelijk traden, resp. met Maria Vekemans in Vlimmeren (1680) en Anna Dolgaers buiten Vlimmeren (c. 1680), waaruit vervolgens in beide gevallen in de 1680’er jaren in Vlimmeren kinderen werden geboren, mogen we concluderen dat er toen neven of achterneven van onze drie Rijkevorselse broers in Vlimmeren leefden, geboren rond 1655-60 dus in de periode waarvan de DTB-registers helaas verbrand zijn. Leeftijdge­noten die in het laatste kwart van de 17de eeuw in Vlimmeren trouwden, zijn Gerardus Eelens (ca. 1691 met Elisabeth Matheussen; hij dus geboren rond 1666-71) en Jacobus Eelens (ca. 1677 met Margaretha van Peel en twee maanden na haar overlijden op 2 januari 1685 met Margaretha Adriaenssen Geerts; hij is dus geboren rond 1653-57). Hun vaders, die waarschijnlijk broers of neven waren, zijn derhalve rond 1630-1635 geboren en hun ouders rond 1605-1610, maar deze zijn niet geregistreerd als Eelen(s) in de DTB-registers van Rijkevorsel (incl. Vlimmeren tot 1653), die vanaf 1604 zijn bijgehouden en waarin de eerste vermelding van een Eelen(s), zoals gezegd, pas in 1661 is. In de DTB-registers van omliggende dorpen, voor zover aanwezig en online beschikbaar, zijn zij ook niet gevonden.

De eerste Eelens die in het begrafenisregister van Vlimmeren vermeld wordt, is Christianus Eelens op 13 sept. 1679. Waarschijnlijk is hij dezelfde als Christianus Elens, die op 26 april 1653 in het nabijgelegen Oostmalle trouwde met Ger­trudis Empts (hij moet dan geboren zijn rond 1628-33), en dezelfde als Christianus Eelen, die op 28 juli 1668, eveneens te Oostmalle, (her)trouwde met Joanna Verschueren. Zijn voornaam komt niet voor onder het nageslacht van de drie broers in Rijkevorsel. Een zekere zoon van hem is Cornelius Eelens die in 1680 trouwt met Maria Vekemans. Cornelius is dus zelf geboren rond 1655-60, waarschijnlijk als eerste van een tiental vermoedelijke broers en zusters die allemaal geboren zijn in de periode 1653-78 waarvan de Vlimmerense DTB-registers helaas ontbreken. Christianus was mogelijk net als voornoemde Henricus Daniels afkomstig uit Brecht en een in 1623 of 1627 elders geboren (maar vooralsnog niet getraceerde) zoon van Christianus Daniels (geb. c. 1596-1601) die in 1620/21 trouwde met Josijna Joos Lenarts en in Brecht tussen 1621 en 1636 tenminste vier kinderen kreeg.

Een reconstructie van de familie Eelens in Vlimmeren, op basis van de vernoemingsregels en doop- en huwelijksgetuigen over en weer, is in de maak.

A.J. Elen
17 maart 2019, laatst bijgesteld 25 augustus 2023

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar elen.nl