bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl

 

Twaalfde eeuw

De familienaam Elen of Eelen, in zijn uiteenlopende fonetisch identieke schrijfwijzen, met of zonder ‘van’ of ‘de’, komt al voor in de middeleeuwen. In het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag bevindt zich een dossier handschriften (elen-NL-de Groot /oude adel) met oude archiefaantekeningen. Naamdragers (de) Elen afkomstig van Appelhülsen (bij Münster), behorend tot de ‘laici nobiles’ (landadel), worden vanaf rond 1260 ‘ministeriales‘ (plaatselijke bestuurders). In de twaalfde eeuw hebben verschillende van hen ambten bekleed, waaronder Conradus de Elen (overleden voor 1176) die van 1155 tot 1165 Domherr (kanunnik) te Münster was en zijn drie zoons Philippus (vermeld 1169-1189), Lefhardus (vermeld 1170-1174) en Godescalen de Elen (vermeld 1172-1184). Verder nog Bernerus (1193), Godefridus (Steinfurt 1230), Eberhard (1276) en Constantus (overleden voor 1277). Tot 1372 is tussen deze naamdragers samenhang aan te wijzen. Dit geslacht is, naar verluidt, uitgestorven in de zestiende eeuw (na 1522).

 

Dertiende eeuw

In de Limburgse oor­konden worden verschillende naamdra­gers De Elen, De Eelen, Van Elen en Van Eelen vermeld, waarvan sommigen voortko­men uit een ridder­familie, zoals Dirk ‘miles van Eelne’ (c. 1263-voor 1303) en zijn zoon ridder Willem van Eelen, ofwel Wilhelmus de Elen, gedocumenteerd op 13 maart 1348 [*zie: H. van de Weerd, Geschiedenis van Eelen: parochie-heerlijkheid-gemeente, 1910, p. 101; ook gepubliceerd in Publications de la Societé Historique et Genéalogique dans le Limbourg 26/46, 1910, pp. 149-286].

Adèle (Alyt) Eelens, geboren circa 1260, trouwt in Balen met Jean Cassaert. [zie]

De eerste pastoor van het Maasdorp Elen (sinds de Napoleontische tijd gespeld Eelen, en sinds vorige eeuw weer Elen) was Joannes de Eelen [zie: H. van de Weerd, op. cit., 1910, p. 26]. Hij was tevens deken van het Concilie van Eyck. Hij wordt vermeld op 4 mei 1270 als uitvoerder van een testament. [zie *, p. 26]

 

Veertiende eeuw

Tussen 1347 en 1351 heerst de eerste en grootste pestepidemie in Europa, die een derde tot de helft van de bevolking het leven kost.

‘Onder de getuigen uit het Maasland van de leenzaal van Kuringen [de opperste rechtsinstantie in het graafschap Loon] komt van 1380 tot 1388 voor […] zekere Thedoricus de Elen. Deze schijnt te Eelen gewoond te hebben’. [zie *, p. 102]

Willem Elen staat op 15 ok­to­ber 1394 te boek als bezitter van goe­deren te Eer­sel in de Kempen nabij Bergeijk . [zie *, p. 102]

 

Vijftiende eeuw

De bekende Limburgse orgelbouwersfamilie Van Elen was afkomstig uit het dorp Elen, waarvandaan zij rond 1420 naar Maas­tricht was getrokken. Zij ontleenden hun familienaam ongetwijfeld direct aan het dorp (toponiem). Naar een van de drie orgel­bou­wers An­thonie (werkzaam c. 1424-38), Adam (werkzaam c. 1445-1455) en Jo­han van Elen (werkzaam c. 1480) is een straat vernoemd in Maastricht: de Antoon van Elenstraat [zie].

Wouter Jan Eelen, geboren circa 1423 en overleden voor 1508, en zijn vrouw Elizabet Gerard Henriks Lijsbet Wijgergangs hadden vier zoons: Jan, Arnt, Wouter en Gerard, via de oudste zoon opgaand in de familie De Cock [zie]. Wouter had een broer Jacob Eelen.

Pestepidemieën in Turnhout in 1430-31 , ’38, ’80 en ’90. In 1452, ’72-73, ’84 en ’87 waren er pestepidemieën in Antwerpen en het hertogdom Brabant [zie p. 1057].

‘Op 5 april 1434 verhief Jan van Elen te Kuringen het hof van Glabbeke [Glabbeek, oostelijk van Leuven], dat zijn broer Theodoricus de Elen omstreeks 1450 op zijn beurt verhief.’ [zie *, p. 102]

Willem Aert Eelen van der Halvermijlen, gedoopt in Oirschot (tussen Tilburg en Eindhoven) in 1435, aldaar overleden in 1472, trouwt aldaar in 1465 Geertruijd dochter van Goijaert van der Vloeten. Hij is vermeld in een schepenacte (betr. pachtgarantie) van 14 januari 1471 te Oirschot . Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder Henrick Willem Aert Eelen [zie]. In diezelfde schepenacte wordt vermeld Henrick Henrick Daniels, geboorte onbekend, echtgenoot van Margriet, een andere dochter van voornoemde Goijaert van der Vloeten. (Het patroniem Daniels en de familienaam Eelen zijn op de een of andere manier vervlochten.)

In 1466 werd geboren, waarschijnlijk in Oirschot, Heijlwich Eelen, dochter van Gerit Eelen en Arike (Adriana) van de Langerijt [zie].

In 1470 is gedocumenteerd Steven Elen uit Afflighem (plaats links van Brussel), leverancier van steenhouwwerk voor gebouwen, waaronder een aantal kolommen en scheibogen voor de Sint Bavo in Haarlem [zie, p. 204]. 

Magdalena Eilen Peter Eelens, geboren circa 1476, was getrouwd met met Jan Claes Steven Jan Reijnen [zie].

In de rekeningen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (St. Jan) te ’s Hertogenbosch van 1450-1475 staat vermeld ‘… maken 12 gulden 9 cr. item van Henrick Eelen van eenen verbornden erve dat hy betymmert heeft, uuten welcken her Jan Kyck tot synre capelryen geldenen …’ [zie]. Deze Henricus Eelen wordt elders (in de Bossche protocollen) genoemd als korenkoper.

Op 14 maart 1486 wordt Petrus Eelen uit Hechtel ingeschreven aan de Oude Universiteit van Leuven, en op 1 juni van datzelfde jaar ook Symon Elen uit Diest. Op 26 februari 1490 volgt ook Johannes Elen uit Balen, en op 14 juni 1494 Johannes Elen uit Leuven, mogelijk een herinschrijving.

In de Antwerpse poortersboeken worden ingeschreven Henrick Elen zoon van Peter Elen (1486), en Wouter Elen zoon van Elias Elen (1492-93).

 

Zestiende eeuw

Vrijwel voortdurend, maar vooral in de jaren 1504, ’12, ’16, ’29, ’53-57, ’71-80 en ’96-99, heersen epidemieën van besmettelijke ziekten, waaronder de pest, in Antwerpen en de Kempen [zie p. 1057-66]. Lokaal, zoals in Turnhout (1518-20), zijn er ook hevige uitbraken. Verspreiding geschiedt veelal via de internationale handelsroutes waar Antwerpen een belangrijk knooppunt in was (op de west-oost route Engeland-Duitsland en op de noord-zuid route Amsterdam-Parijs). Binnen de steden zorgen vooral vlooien van zwarte ratten en zwerfhonden en geïnfecteerde bedelaars voor verspreiding van ziektes. Door het inrichten van pesthuizen en strikte voorschriften wordt getracht infectiehaarden te isoleren en verdere verspreiding te voorkomen.

In het archief van de Schepenbank van Loon op Zand (boven Tilburg) van 1505 en 1507 worden vermeld Jan Eelen en Corstiaen (=Christiaan) Jan Eelen. [bron] Geertruit Christiaen Jan Eelen, waarschijnlijk dochter van laatstgenoemde, wordt in 1490 geboren in Kaatsheuvel [bron].

Op 29 februari 1508 wordt Petrus Eelens uit Mechelen ingeschreven aan de Oude Universiteit van Leuven en op 27 juni 1513 Reynerus Elen uit Winterloe (bisdom Luik).

In 1509 is vermeld Christianus de Eelen, rector van het beneficie van de HH Andreas en Michiel in de collegiale kerk van Loon. In 1529 komt Christiaen van Eelen voor de secretaris van Maastricht [‘na 1500 kan men de afstamming dier familie niet meer volgen’, zie *, p. 102]

De minnebroeder Jan Elen is de auteur van de in 1517 in ’s Hertogenbosch en in 1518 te Antwerpen uitgegeven biechtboekjes Der gemeynder bicht is dit boechelgyn genant en Der ghemeenten biech­te [zie].

In 1519 is Peter Eelen als meester schilder ingeschreven in het gilde van St. Lucas in Antwerpen. [bron1, bron2]  Zie verder in 1551-1558.

Een zerksteen in het klooster van Sint Annendael te Antwerpen heeft het grafschrift ‘hier leet begraven heer Peeter Eelen hij sterfuit jaer XVe en XIX de XXVII sten dag van Mey God hebbe de ziele’ (1519).

Heijlwig Gerit Eelen, dochter van Gerit Eelen en Arike (Adriana) van de Langerijt, geboren circa 1466, trouwt rond 1519 in Oirschot met Pauwels Gijsbrecht Pauwels Vlemincx. [bron

1521: Johannes en Arnoldus zonen van wijlen Wouter zoon van wijlen Wolter zoon van wijlen Johannes Eelens; Petrus zoon van wijlen Wilhelmus van den HORRINCK, man en momboir van Jutta zijn huisvrouw dochter van wijlen Wolter voorsz en Wolter zoon van Gerard zoon van wijlen Wolter voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, Berlicum (bij Den Bosch). 24.10.1521 | RA 1841 | f 120 [bron]

Tussen 1521 en 1539 is Gherijt Eelen Peterszone meermalen een van de schepenen van Gilze en Rijen. [bron] Hij staat ook vermeld in vestbrieven in Breda in de periode 1513-1559.

In 1523 is Henrick Laureyns Eelens (Elens), geboren in 1471 of 1472, kerkmeester in Oisterwijk, waar hij tot 1537 in diverse aktes vermeld is [zie, onder 26.016, zie ook].

In de streek Gilze-Rijen en Molenschot (tussen Breda en Tilburg) verkopen de kinderen van Eelen Eelen (overleden) en Aleijde Symon Wouter Loonen in 1528 een huis te Rijen. Deze kinderen zijn Adriaen, Kathelijn, Cornelis, Symon, Pauwel, Peter en Yene. Zij en hun kinderen en kleinkinderen leven daar in de zestiende eeuw. De zoons van Cornelis Eelen (overleden voor 1543) waren Daniel Eelen (overleden na 1561 en gehuwd met Antonia Gherits) en Cornelis Eelen (overleden na 1544). [bron

Op 8 oktober 1534 staat Jan Eelens, zoon van Henric, geregistreerd in Olmen (bij Balen) wegens ‘verkoop aan Wilmen van Ypere […] 1/2 mud roggen erfreijnten […]’. [bron: RAA, OGA Olmen, 1/116 r°(2)]

In de poor­tersboe­ken van Antwerpen (waarvan het inwoneraantal tussen 1374 en 1526 al was verviervoudigd van 7.000 naar 32.500 en verdubbeld tussen 1540 en 1580 van 40.000 naar 100.000) werden in de twee­de helft van de zestiende eeuw verschillende naamdragers Eelen en Elen inge­schre­ven. Hoewel deze naamdragers niet zijn in te passen in de deelgenealogieën, volgen er hier enkele als voorbeeld, mede vanwege de diversiteit aan vermelde beroepen en hun plaatsen van herkomst, verspreid over heel Brabant en Limburg:
5 maart 1540: Claus Eelen, schipper, zoon van Jan, uit Rielant;
16 mei 1544: Cornelis Elen, timmerman, zoon van Jan, uit Gulpen;
11 juli 1550: Jasper Eelen, canifassier (koopman van canvas), zoon van Jan, uit Neeroeteren (bij Maaseik);
9 juli 1551: Peter Eelen, arbeider, zoon van Herman, uit Breda;
29 maart 1555: Govaert van Eele, biertapper, zoon van Govaert, uit de Kempen;
6 maart 1556: Pauwel Elen, tingieter, zoon van Jan, van buiten de stad;
28 maart 1561: Hubrecht Elen, bakker, zoon van Godevaert, uit Geel;
28 mei 1568: Wouter Eelen, kuiper, zoon van Lambrecht, uit Hoogloon (Hoogeloon, onder Oirschot);
9 dec. 1583: Joost Elen, stadswagenaar, zoon van Lambrecht, uit Oirschot.

Op 23 december 1551 treedt de schilder Pierre Elen (alias Pierre Celen) – zeer waarschijnlijk dezelfde als Peter Eelen (ingeschreven als meester in het St. Lucasgilde in 1519, zie boven) – op als getuige in Antwerpen. Hij is dan 56 jaar, dus geboren in 1495.  Dezelfde verkoopt op 19 januari 1553 het huis ‘De Zeeridder’ in de St.-Jorisstraat in Antwerpen. Op 9 mei 1558 bezit Peter Eelen, schilder, de helft van een huis in de Begijnhofstraat; de andere helft is van zijn kinderen. [bron]

Jan van Campfort verkoopt op 18 nov. 1560 aan Jan Waelrans, barbier, en Barbara Eelens het huis het Cransken, nu de Hollandse Tuin met hove, achterhuis, de helft van de weerdribbe enz. te Borgerhout. Ligging: gelegen tussen het Peerdeken, oostwaarts, de Blauwe Hand, west en noorden de straat. [bron: RAA, OGA Deurne-Borgerhout, 111/251]. Akte schepenbank Borgerhout 19 sept. 1560: Jan Waelraens, barbier, en Barbara Eelens verkopen aan Thomas Wijnants de helft van de zijmuur, oostwaarts. [bron: RAA, OGA Deurne-Borgerhout, 111/252].

In 1557 is sprake van ‘een stuk land genaamd den eelen ecker gelegen te Veghel in het russelt’ (RA Veghel, inv. 26, fol. 616, d.d. 18.6.1557). [bron]

Henrick Rochus Henricx Eelens (ideale vermelding, met de namen van vader en grootvader) geboren rond 1562, overleden na 27 april 1630, heeft drie broers (Adriaen, Anthonie en Jan) en is getrouwd met Geertruydt Laureys Peter Gerit Bloemkens. Zij hebben onder andere twee zoons, Laureys en Adriaen [zie]. 

In het cahier van de honderdste penning van 1571 van het dorp Middelbeers (tussen Hilvarenbeek en Oirschot in het huidige Noord-Brabant) worden onder andere de volgende onroerende goederen vermeld die op naam staan van naamdragers Eelen: ‘Wouter Eelen eigenaar van een stuk beemd […] Wouter Eelen nu Maarten Eelen eigenaar van een stuk land daar ’t huis ‘corts af’ van verkocht is […] Peter Eelen Dictus eigenaar van huis, schuur en hof (o.a. quade weynveltkens, huisken daar een schamel mensch in woont, diverse huizen) […] Boudewijn Peters en Peeter Eelen c.s. hebben gepacht van de heren van Oirschot t Voordeynd’. [bron: internet].

Hiëronymus Elenus [afb.] was de Latijnse naam van Jeroon Elen of Eelen uit Balen (daar geboren c. 1520, overl. Antwerpen 1576). Op 27 augustus 1539 werd hij als Hieronymus Andree Elen uit Balen ingeschreven aan de Oude Universiteit van Leuven. Elenus was rechtsgeleerde en auteur van de driedelige juridische publicatie Diatribarum, seu exercitationum ad ius civileuitgegeven door Christoffel Plantijn in Antwerpen in 1576 [afb.]. Hij was ‘primus’ (de beste) van de 127 gepromoveerden aan de Universiteit van Leuven in 1542 [bron]. Zijn vader Andreas Elen was een grammaticus (spraakkunstgeleerde) [bron], waarschijnlijk dezelfde ‘Andreas Come De Elen’ uit Balen die op 26 juni 1509 werd ingeschreven aan de Oude Universiteit van Leuven, mogelijk zoon van Johannes Elen uit Balen die op 26 februari 1490 was ingeschreven.

Eén van de vertegenwoordigers van de Staten Gene­raal bij de onder­handelingen met Don Juan van Oos­tenrijk begin 1577 was een ze­kere ‘seigneur Elen’, bis­schop van Arras [afb.], hoewel voor zover bekend de bisschopszetel van Atrecht vacant was van 16 juli 1574 tot 1 oktober 1577.

‘Op 21 januari 1578 verkocht Aerd Cornelis Gherit Meelsz. een stede met huis, schuur, (eenden)kooi, hof, erf en landerijen te Molenschot [naast Gilze en Rijen, tussen Breda en Tilburg] aan Adriaen Steven Adriaen Eelens, die 300 gulden van de koopsom schuldig bleef’. [bron] Dezelfde Adriaen staat ook vermeld in vestbrieven te Gilze en Rijen in 1578, 1580 en 1585.

In een vestbrief te Breda in 1595 staat vermeld ‘Jan Eelens wijlen Jan Eelens soons zone woonende tot Mechelen’. [bron]

Op een zerksteen in de kelder van de kathedraal van Antwerpen staat vermeld Cornelis Eelen, geboren in 1541/42 en overleden te Antwerpen in 1597: ‘Priester ende Capellaen deser Kercke / oudt LV. Jaren sterft IV July MDXCVII / ende syne nichte […] MDLVIII’ [zie afb.].

Op 26 januari 1599 wordt in Brecht het huwelijk voltrokken tussen Christina Jacobs en Henricus Daniels uit Oirschot (waar in de 16de en 17de eeuw verschillende naamdragers Eelens gedocumenteerd zijn). Vermoedelijk stammen uit Henricus Daniels en/of zijn broer Petrus Daniels, die in 1609 in Brecht huwde, de Eelens in Rijkevorsel en Vlimmeren.

 

Zeventiende eeuw

Henricus Eelens, waarschijnlijk zoon van Martinus, geboren voor 1588, trouwt in Dessel (tussen Retie en Mol) op 17 november 1613 met Elisabeth Smets (ook als Claesen) [zie]. Zij hadden zoons Martinus (1616-17), Nicolaus (1620), Quirinus (1623), Henricus (1627) en wederom Martinus (1630), alle in Dessel gedoopt [zie].

In de jaren 1617-38 heerst een met golven aanhoudende pestepidemie in de Kempen en vanaf 1621 ook in de stad Antwerpen [zie p. 1072-81]. Ook de de volgende decennia stak de ziekte regelmatig opnieuw de kop op. In 1678 was de laatste uitbraak van ‘de Antwerpse ziekte’ die duizenden slachtoffers veroorzaakte [zie p. 1088-91]. 

Joannes Matthie Eelens is voorzitter van de schepenen te Weelde, een dorp bij Poppel en Ravels (en het gehucht Eel), vlak onder de huidige Nederlands-Belgische landsgrens. Hij is geboren rond 1585 en in de kerk van Weelde bij het Sint-Antonius altaar begraven op 17 dec. 1663 (‘cum exsequys sepultus in ecclesia iuxta altare St. Antony etc.”). Hij ging op 13 jan. 1610 in Poppel in ondertrouw en huwde in Weelde op 30 jan. 1610 Adriana Adriani Sebastiani (uit Poppel). De op 25 febr. 1623 in Weelde gehuwde Arnoldus Matthie Eelens is waarschijnlijk een broer van hem, en de op 14 december 1625 in Weelde geboren Adriaan Jan Eelens en de op 12 mei 1680 in Weelde begraven Matthias Joannis Eelens zijn zoons (met de op 5 aug. 1646 gedoopte Sebastianus Matthie Eelens als kleinzoon). In de doopregisters vanaf 1678 (register 1678-1791) komen geen naamgenoten meer voor en de laatste drie huwelijken (van vrouwen) zijn in 1680, 1686 en 1704. Mogelijk zijn de Eelens in Weelde uitgedund en/of weggetrokken uit het gebied vanwege de grote sterfte door dysenterie (‘rode loop’ of bloeddiarree, een zeer besmettelijke bacteriële infectie) sinds 1676, die werd verspreid door de grote hoeveelheden door de Kempen trekkende soldaten sinds het rampjaar 1672 [zie]. Voornoemde Sebastianus stierf op dertigjarige leeftijd aan deze ziekte en werd begraven te Weelde 6 op sept. 1676. Dezelfde doodsoorzaak hadden o.a. Adrianus Arnoldi Matthi Eelens (begr. 5 sept. 1676) en de weduwe van Hubertus Eelens (begr. 31 maart 1675).  Waarheen de Eelens uit Weelde zijn vertrokken is (nog) niet bekend (mogelijk richting Vlimmeren?).

In 1631 wordt Adriaen Eelens, ‘coster der kerk van Deurne’ begraven in het ‘hooge Koor’.

Op 7 februari 1645 trouwt een Henricus Eelen in Geel met Catharina Caers, zij geboren aldaar in 1626 [zie].

In 1661 wordt de eerste naamdrager Eelen(s) ingeschreven in de doopregisters van Rijkevorsel: Helena, dochter van Henricus Eelens en Elisabeth Hermans Lievens (1636-1706), die op 6 april 1660 aldaar getrouwd waren (hij als Henricus Daniels). Uit haar jongere broers Hermanus (1663), Daniel (1666) en Adrianus (1669), alle drie gedoopt met het patroniem Daniels maar daarna consequent vermeld met de familienaam Eelen, komt een talrijk nageslacht voort (zie elders op deze website). Henricus is vermoedelijk geboren te Brecht, of het daartoe behorende Sint-Lenaerts, in 1634 of 1635 als zoon van Adrianus Petri Daniels en Helena Adriaensse (huwen Brecht 14 mei 1630, zij als Helena Michielssen), maar een geboorteakte ontbreekt, mogelijk door hiaten in de registers vanwege de Retorsietijd (1634-37) in de bovengelegen Meierij.

1686: Cornelis Eelens Christiaenssens wordt als pachter vermeld van ‘cleijn hoeve’ op de ‘Caerte ende Metinghe’ van de priorij van het klooster van Corssendonck (Korsendonk) in Vlimmeren [zie Michel Oosterbosch, Inventaris van  het archief van de schepenbank en het dorpsbestuur van Vlimmeren 1638-1796, Brussel 2008, afb. op omslag, pp. 8, 12, toegang D 138 nrs 18-20]. Hij was een groot pachter, met 16 kavels op zijn naam, en minstens 31 jaar oud, wat uit zijn trouwjaar 1680 (met Maria Vekemans in Vlimmeren; mannen mochten pas trouwen op hun 25ste) afgeleid zou kunnen worden. Zijn vader Christianus is waarschijnlijk dezelfde als Christianus Elens, die op 26 april 1653 in het naastgelegen Oostmalle trouwde met Ger­trudis Empts. Uit hen komt nageslacht voort tot de dag van vandaag.

In 1688 werd in Vlimmeren het Sint-Sebastiaangilde opgericht, een schutterij waar men handbogen gebruikte. Verschillende generaties naamdragers Eelens waren daarvan van begin af aan lid en worden in het oude gildeboek vermeld als deken, ‘koning’, ‘hoofdman’ of ‘ouderman’, soms ook als ‘confreer van de H. Ambrosius’. Behalve gegevens over de aanzienlijke bierconsumptie vermeldt het gildeboek interessante zaken als ‘Item moet alnoch Jan Eelens thien stuyvers van den boge van sijnen vader getsaemen 1 gulden ende acht stuyvers die de gulde van ghegeven Peeter Broeckx noch goet comt ast om desen -24 januarius 1705’ (zie ook elders op deze website).

 

Achttiende eeuw

Dysenterie komt deze eeuw veelvuldig op het Brabantse platteland, fataal bij vooral kinderen en zwakke ouderen.

In de eerste helft van de achttiende eeuw worden vier naamdragers vermeld als opvarenden van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC):
Gerrit Eelen, uit Gouda, soldaat, uitreis in 1706 naar Batavia met het schip Duivenvoorde, overleden in Azië in 1718
Frans Eelen, uit Antwerpen, soldaat in dienst 1727-38, uitreis in 1727 van Vlissingen naar Batavia met het schip Huis ten Donk
Dirk Eelen, uit Swoll (Zwolle: dus Van Eelen), uitreis in 1738 naar Batavia met het schip Huis te Spijk, laatst vermeld in Azië in 1746
Pieter Eelen, uit Edenberg (Edinburg), matroos in dienst 1751-53, uitreis in 1751 naar Batavia met het schip Tulpenburg, overleden in Azië

In deze eeuw dijt het aantal naamdragers zodanig uit – en in de 19de eeuw nog veel meer – dat we dit historische overzicht laten eindigen.

Voor een informatieve en overzichtelijke tijdsbalk van het Kempenland, zie de website van Jan van Dingenen.

Mocht u aanvullingen, correcties of overige suggesties hebben, aarzelt u dan niet en neem even contact op met ons.

 

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze webpagina graag verwijzen naar: www.elen.nl