Dit is de meest uitgebreide informatiebron over de eeuwenoude families Elen en Eelen (Eelens) uit de Kempen, het noordelijk deel van het vroegere hertogdom Brabant, sinds 1830 verdeeld over België (provincies Antwerpen en Limburg) en Nederland (provincie Noord-Brabant).

Deze website is dynamisch, dus u wordt geadviseerd om nu en dan te komen kijken wat er is toegevoegd en gecorrigeerd. Naamdragers worden uitgenodigd om informatie te sturen over de herkomst van hun familie, waardoor een breder beeld kan worden verkregen door interessante familiegeschiedenissen over goede tijden en slechte tijden, beroepen en ambachten, migratie in de Nederlanden (Nederland en België) en zelfs emigratie. Hopelijk kunnen hierdoor ook relaties tussen verschillende takken worden gelegd waarvan tot nu toe geen gemeenschappelijke voorvader bekend is. Het is echter niet de bedoeling dat hier volledige genealogische overzichten worden gepresenteerd, ook vanwege de privacywetgeving die het publiceren van gegevens van levende personen verbiedt. Wel zullen fragment-genealogieën (kwartierstaten en stamreeksen) worden opgenomen en hyperlinks naar genealogische platforms, websites van archieven en publiekelijk toegankelijke achtergrondinformatie over levende personen op het internet.

bronvermelding: bij gebruik van gegevens van deze website graag verwijzen naar: www.elen.nl bij voorkeur met een hyperlink naar de betreffende pagina (kopieer URL) met de bezoekdatum

 

Privacyverklaring

Deze (beveiligde) website bevat geen cookies, geen betaal- of inlogmodule, geen blogs (dus ook geen reactiemogelijkheid), geen contactformulieren of aanmeldmogelijkheden, en verzamelt ook anderszins geen persoonsgegevens of informatie over het surfgedrag.

 

In other words:

This is the most comprehensive source of information about the age-old families Elen and Eelen (Eelens) from the Kempen, the northern part of the former duchy of Brabant, a region divided between Belgium and the Netherlands since 1830.

This website is dynamic, so it is recommended to revisit it now and then to see what has been added and corrected. Namesakes are invited to send information on the origin of their family branch, which may ‘complete the picture’ through interesting family (his)stories of good times and bad times, professions and crafts, migration within the Netherlands (Holland and Belgium) and even emigration. Hopefully this may also allow us to make connections between various branches of which no common ancestor has been established so far. However, it is not our intention to present full genealogical overviews, also because privacy laws prevent us to publish data of living namesakes online. Partial genealogies will be presented and hyperlinks to genealogical and archival sites, as well as public background information on living namesakes found on the internet. Only two pages of this website have English translations, as a general introduction, assuming that most visitors of this website speak&read Dutch.

source reference: when using data from this website, please refer to: www.elen.nl preferably with a hyperlink to the relevant page (copy URL) with the date of visit.

 

Privacy statement

This (secure) website contains no cookies, no payment or login module, no blogs (i.e. no reaction facility), no contact forms or registration options, nor does it otherwise collect any personal data or browsing behaviour information.